februari 2024

  • SUKR

    Up route noa ’t vrèmde. Om te klawier’n en labeur’n. Nuus enigste doel; è beter’n thuus. Doa, woa damme zelve nooit zyn.Bitroap’n of briek’n. Dat è...